Sklep UNIKAT-COMP.PL
Basket
Zamknij
Continue shopping ZAMAWIAM
total: €0.00
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Search
Menu
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Sklep UNIKAT-COMP.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, opisujemy w niej sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i użytkowników platformy sklepu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka UNIKAT S.C. z siedzibą ul. Gościniec 2, 70-876 Szczecin, NIP: 852-060-42-28; REGON: 810117471; adres email: sklep@unikat-comp.pl, numer tel. kontaktowego: +48 91 462 01 27 oraz numer faksu: +48 91 462 01 27 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta sklepu są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.

Unikat s.c. szanuje wszelkie dane osobowe swoich klientów oraz osób odwiedzających platformę sklepu  oraz dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych, zapewnia, że zbierane przez niego dane przetwarzane są zgodnie z prawem; gromadzone dla  ściśle określonych celów, oraz że nie będą one podlegały dalszemu niezgodnemu z pierwotnie określonymi celami przetwarzaniu. Dane  przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu ( zamieszczony na stronie) lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). 

Pojęcia wykorzystane w niniejszej polityce prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie

Opis

Dane osobowe

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

osoba możliwa do zidentyfikowania

Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

przetwarzanie danych osobowych

Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

administrator danych osobowych

Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Każdorazowo cel, zakres danych oraz odbiorcy konkretnych kategorii danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

Zbieranie danych klientów ma miejsce w sytuacjach:

 • Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości składania zamówień. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą przez okres 6 lat.
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 • Prowadzenia Konta Klienta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia konta i składania za jego pośrednictwem zamówień.
 • Gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez użytkownika z platformy sklepu (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r – tj. w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), w celu ograniczenia konieczności podawania na konkretnych podstronach sklepu Loginu i Hasła, optymalizacji sklepu internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania
 1. MOŻLIWI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
 • W celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem platformy sklepu zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich - dotyczy klientów korzystających z opcji dostawy zamówienia.
 • Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym – dotyczy klientów korzystających z opcji płatności elektronicznych.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta jest dostawca hostingu;
 • Jeśli wyrażona zostanie zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wówczas odbiorcą podanych danych osobowych mogą być firmy będące dostawcami oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych;
 • Odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych>

wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne Unikat s.c.

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Twoja zgoda

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

uzasadniony prawnie interes Unikat s.c.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Unikat s.c. odpowiedniego oświadczenia.

prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

·       kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;

·       wniesienia przez Ciebie sprzeciwu

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Unikat s.c. będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do żądania od Unikat s.c. wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania  Unikat s.c  przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe

Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:

·       na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia);

 

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Unikat s.c. (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

·       Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

·       nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;

·       nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora sklep@unikat-comp.pl z dopiskiem „DANE OSOBOWE”  lub adres korespondencyjny wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy platformy sklepu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): ·

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na stronie internetowej naszej platformy sklepowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, .Podejmując decyzję o przejściu na takie strony zalecamy aby każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniających odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych ochronę, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną; stosuje stosowne zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem; zapewnia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@unikat-comp.pl bądź telefonicznie pod numerem +48914317555.

Holder up
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium